Leo thang đặc quyền trong Windows - Windows Privilege Escalation #1: Service Exploits

Giới thiệu Ngày trước trong team mình cũng đã có @kongaconggo103 viết series leo thang đặc quyền trong Linux, các bạn có thể đọc tại Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #0: Using Sudo Rights Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #1: Using SUID bit Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #2: Using PATH Variables...

July 9, 2020 · 8 min · minhtuanact