[Hackthebox - Writeup] Remote

Recon Nmap Việc sử dụng nmap để quét toàn bộ cổng của machine là 1 việc làm bất di bất dịch nếu các bạn muốn tấn công lên machine đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 PORT STATE SERVICE VERSION 21/tcp open ftp Microsoft ftpd |_ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230) | ftp-syst: |_ SYST: Windows_NT 80/tcp open http Microsoft HTTPAPI httpd 2....

September 6, 2020 · 5 min · minhtuanact